آزمون رضامندی زناشویی انریچ (فرم بلند)

مرحله 1 از 2مراجع محترم لطفا
1)به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.
2) سعى کنیداین آزمون را نهایتا در 40دقیقه تا 45دقیقه به پایان برسانید.
3) هنگام پاسخ دادن تمرکز کامل داشته باشید.
4) سعى کنید در یک محیط آرام و به صورت کاملا تنها و حتما بدون دخیل کردن نظر دیگران به سوالات پاسخ دهید.
5) حتما اوضاع و احوال و شرایط روحی شش ماه اخیر خود را در نظر گرفته و مطابق با آن به سوالات پاسخ دهید.

1- من و همسرم کاملاً يکديگر را درک می کنیم.(ضروری)
2- همسرم خلق و خوی مرا کاملاً می شناسد و آنها را قبول دارد.(ضروری)
3- رابطه بسیار خوبی با همسرم دارم.(ضروری)
4- همسرم برخی از نیازهای مرا ارضا نمی کند.(ضروری)
5- حتی يک لحظه هم از رابطه با همسرم، متأسف نبوده ام.(ضروری)
6- از صفات شخصیتی و عادتهای شخصی همسرم راضی هستم.(ضروری)
7- از نحوه ايفای مسئولیت هايمان در زندگی مشترک، بسیار راضی هستم.(ضروری)
8- از نحوه ارتباط (گفت و شنود) با همسرم خشنودم و احساس می کنم همسرم مرا درک می کند.(ضروری)
9- از نحوه تصمیم گیری درباره ی اختلافاتمان و حل وفصل آنها بسیار راضی هستم.(ضروری)
10- از وضعیت اقتصادی خانواده و شیوه تصمیم گیری های مالی ناراضی هستم.(ضروری)
11- از نحوه گذراندن اوقات فراغت و بودن در کنار همسرم بسیار راضی هستم.(ضروری)
12- از نحوه ابراز محبت و رابطه جنسی مان بسیار راضی هستم.(ضروری)
13- از نحوه ايفای مسئولیت هايمان به عنوان پدر و مادر ناراضی هستم.(ضروری)
14- از رابطه مان با اقوام و آشنايان ناراضی هستم.(ضروری)
15- احساس خیلی خوبی درباره ی انجام فرايض دينی و ارزشهای مذهبی مان دارم.(ضروری)
16- همسرم خرده گیر يا غالباً بدبین است.(ضروری)
17- گاهی نگران خلق و خوی همسرم هستم.(ضروری)
18- گاهی که همسرم غمگین و گوشه گیر است، نگران می شوم.(ضروری)
19- يکی از مشکلات ما، عادت همسرم به سیگار کشیدن و يا مشروب خوردن است.(ضروری)
20- در کارها نمیتوانم روی همسرم حساب کنم.(ضروری)
21- گاهی رفتار همسرم در حضور ديگران، مرا آشفته می کند.(ضروری)
22- گاهی همسرم بسیار يک دنده می شود.(ضروری)
23- از اينکه همسرم اغلب دير به منزل می آيد، رنج می برم.(ضروری)
24- گاهی نمی دانم با تغییر حالات همسرم چه بکنم.(ضروری)
25- گاهی فکر می کنم همسرم بسیار زورگو است.(ضروری)
26- در ابراز هر گونه احساس واقعی خود برای همسرم خیلی راحتم.(ضروری)
27- هنگامی که مشکلی داريم، غالباً همسرم در جواب، سکوت اختیار می کند.(ضروری)
28- گاهی همسرم با اظهارنظرهای خود مرا تحقیر می کند.(ضروری)
29- گاهی می ترسم خواسته های خود را با همسرم مطرح کنم.(ضروری)
30- آرزو دارم که همسرم احساساتش را بیشتر با من در میان بگذارد.(ضروری)
31- گاهی باور کردن تمام حرفهای همسرم برايم دشوار است.(ضروری)
32- احساساتم را به همسرم نمی گويم، چون قاعدتاً خودش می داند.(ضروری)
33- از نحوه گفتگو، میان خودمان بسیار راضی هستم.(ضروری)
34- هیچوقت احساسات بدی را که نسبت به همسرم دارم به او نمی گويم، چون می ترسم عصبانی شود.(ضروری)
35- همسرم همیشه شنونده خوبی است.(ضروری)
36- معمولاً برای تمام کردن بحث و جدل، من خیلی زود کوتاه می آيم.(ضروری)
37- نظر من به همسرم درباره ی راه حل اختلافمان خیلی تفاوت دارد.(ضروری)
38- هنگام بحث درباره ی مشکلات، احساس میکنم همسرم مرا درک می کند.(ضروری)
39- هنگامی که مشکل داريم، میتوانم آنچه را که موجب رنجشم شده است به همسرم بگويم.(ضروری)
40- گاهی بر سر مسائل بی اهمیت، يک بحث و جدل جدی داريم.(ضروری)
41- حاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم، هر کاری بکنم.(ضروری)
42- گاهی احساس میکنم جر و بحث من و همسرم بی پايان است و راه حلی ندارد.(ضروری)
43- وقتی اختلاف نظر داريم، احساساتمان را صريحاً با هم در میان می گذاريم و تصمیم می گیريم که آن را چگونه حل کنیم.(ضروری)
44- اغلب احساس میکنم که همسرم اختلافمان را جدی نمی گیرد.(ضروری)
45- بحث های ما غالباً با اين احساس به پايان میرسد که من باعث ايجاد تمام مشکلات بوده ام.(ضروری)
46- گاهی آرزو میکنم کاش همسرم در پول خرج کردن بیشتر دقت می کرد.(ضروری)
47- در مورد نحوه خرج کردن پولمان، همیشه توافق داريم.(ضروری)
48- در حل و فصل امور مالی مشکل داريم.(ضروری)
49- از تصمیماتی که در مورد میزان پس انداز می گیريم راضی هستیم.(ضروری)
50- من و همسرم از قرض هايمان باخبريم و در اين مورد مشکلی نداريم.(ضروری)
51- برای اين که مخارج خانه دچار بی برنامه گی نشود، آن ها را ياداشت می کنیم.(ضروری)
52- من و همسرم درباره ی پول خرج کردن يکديگر توافق داريم.(ضروری)
53- من و همسرم در مورد خريدهای ضروری توافق داريم.(ضروری)
54- يکی از ناراحتی های من اين است که بدون اجازه ی همسرم نمیتوانم پولی خرج کنم.(ضروری)
55- در مورد اين که کدام يک از ما مسئول پول خرج کردن باشد، اختلاف داريم.(ضروری)
56- من و همسرم در مورد برقراری ارتباط و آمد و رفت با ديگران توافق داريم.(ضروری)
57- همسرم برای تجديد قوا و سرگرمی با من وقت و انرژی کافی دارد.(ضروری)