آزمون شخصیت شناسی MMPI- 567

مرحله 1 از 12

مراجع محترم لطفا
1) لطفا به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
2) سعی کنید این آزمون را نهایتا در 90 دقیقه تا 120 دقیقه به پایان برسانید.
3) هنگام پاسخ دادن تمرکز کامل داشته باشید.
4) لطفا بدون دخیل کردن نظر دیگران و صرفا خودتان با افکار و ذهنیت کامل خود به سوالات پاسخ دهید.
5) حتما اوضاع و احوال و شرایط روحی و روانی و عاطفی 6 ماه اخیر خود را در نظر بگیرید و به سوالات پاسخ دهید.

1.مجله های فنی را دوست دارم.(ضروری)
2.اشتهای خوبی دارم.(ضروری)
3.بیشتر صبحها سرحال و بانشاط از خواب برمی خیزم.(ضروری)
4. کار کتابداری را دوست دارم.(ضروری)
5. با کوچكترين صدايی از خواب بیدار می شوم.(ضروری)
6. پدرم مرد خوبی است، يا ( اگر پدرتان مرده است ) پدرم مرد خوبی بود.(ضروری)
7. خواندن بخش حوادث روزنامه ها را دوست دارم.(ضروری)
8. معمولاً حرارت دست و پايم در حد طبیعی است.(ضروری)
9. زندگی روزانه من پر ازچیزهايی است که برايم جالبند.(ضروری)
10. تقريباً به اندازه سابق قادر به کار کردن هستم.(ضروری)
11. اغلب اوقات احساس می کنم چیزی گلويم را گرفته است.(ضروری)
12. از زندگی جنسی ام راضی هستم.(ضروری)
13. مردم بايد سعی کنند خواب های خود را تعبیرکرده و به آنها عمل کنند.(ضروری)
14. از داستان های پلیسی و اسرارآمیز خوشم می آيد .(ضروری)
15. در محیط کارم فشار و ناراحتی زيادی احساس می کنم .(ضروری)
16. گاهی اوقات فكرهايم آنقدر بد هستند که نمی توانم درباره آنها با کسی حرف بزنم.(ضروری)
17. معتقدم که زندگی با من خوب رفتار نكرده است.(ضروری)
18. تهوع و استفراغ آزارم میدهد.(ضروری)
19. دوست دارم بفهمم ديگران درباره من چه فكر می کنند.(ضروری)
20. خیلی کم دچار يبوست می شوم.(ضروری)
21. گاهی اوقات خیلی دلم میخواهد از خانه فرار کنم.(ضروری)
22. فكر می کنم هیچكس مرا درك نمی کند.(ضروری)
23. گاهی اوقات طوری به گريه يا خنده میافتم که نمیتوانم جلوی آن را بگیرم.(ضروری)
24. گاهی اوقات ارواح شیطانی مرا تسخیر می کنند.(ضروری)
25. دوست دارم يک خواننده باشم.(ضروری)
26. وقتی به دردسر میافتم، بهترين کار برايم اين است که ساکت بمانم.(ضروری)
27. معتقدم که بايد جواب بدی را با بدی داد.(ضروری)
28. هفته ای چند بار ناراحتی معده اذيتم می کند.(ضروری)
29. گاهی اوقات دلم میخواهد فحش بدهم.(ضروری)
30. هرچند شب يک بار خواب های وحشتناك میبینم.(ضروری)
31. برايم مشكل است که حواسم را روی يک کار متمرکز کنم.(ضروری)
32. تجربه ها و احساس های عجیب و غريب خاصی داشته ام.(ضروری)
33. خیلی کم نگران سلامتیم می شوم.(ضروری)
34. به خاطر رفتار جنسی ام هیچگاه به دردسر نیفتاده ام.(ضروری)
35. درگذشته گاهی چیزهايی دزديده ام.(ضروری)
36. اغلب اوقات سرفه می کنم.(ضروری)
37. گاهی دلم میخواهد چیزهايی را بشكنم.(ضروری)
38. گاهی روزها، هفته ها، يا ماه ها بوده که دست و دلم به کاری نمیرفته است.(ضروری)
39. خوابم نامنظم و آشفته است.(ضروری)
40. بیشتر اوقات سردرد کلافه ام می کند.(ضروری)
41. گاهی دروغ میگويم.(ضروری)
42. اگر ديگران سرم کلاه نگذاشته بودند، موفقتر بودم.(ضروری)
43. قدرت قضاوت من بهتر از گذشته است.(ضروری)
44. هفته ای يک يا چند بار، بدون هیچ علتی، ناگهان بدنم داغ می شود.(ضروری)
45. درحال حاضر وضع سلامتیم مثل بیشتر دوستانم خوب است.(ضروری)
46. معمولاً هنگام ديدن دوستان سابقم اظهار آشنايی نمی کنم، مگر اين که آنها پیشقدم شوند.(ضروری)
47. تقريباً هیچ وقت در قلب يا قفسه سینه ام دردی نداشته ام(ضروری)
48. بيشتر به جای پرداختن به کارهايم خیالبافی می کنم.(ضروری)
49. من فردی بسیار اجتماعی هستم.(ضروری)
50. اغلب مجبور بوده ام از کسانی اطاعت کنم که به اندازه من نمیفهمیدند.(ضروری)