آزمون شخصیت شناسی NEO - 240

مرحله 1 از 5

مراجع محترم لطفا:
1) لطفا ھمه سوالات را با دقت مطالعه نموده و به آنها پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
2) در پاسخ گویی به سوالات وسواس به خرج ندهید یکبار مطالعه و پاسخ دهید.
3) ھنگام پاسخ دادن تمرکز کامل داشته باشید و شرایط و اوضاع و احوال شش ماه اخیر خود را در نظر گرفته و پاسخ دهید .
4) در پاسخ دادن نظر دیگران را جویا نشوید و با افکار خودتان صادقانه به سوالات پاسخ دهید.
5) سعی کنید این آزمون را بین 70 تا 80 دقیقه به پایان برسانید.

در پاسخ دادن به هر سوال، باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید. لطفا به تمام سوال ها پاسخ دهید و
وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید
نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال است.

1-من آدم نگرانی نیستم.(ضروری)
2- من بیشتر افرادی را که میشناسم واقعا دوست دارم.(ضروری)
3- من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.(ضروری)
4- من معمولا در مورد قصد و نیت ديگران بدبین و بدگمان هستم.(ضروری)
5- من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم مشهورم.(ضروری)
6-من اغلب از نحوه برخورد ديگران با خودم عصبانی میشوم.(ضروری)
7-من معمولا از جمعیته ای بزرگ و شلوغ دوری و پرهیز میکنم.(ضروری)
8-مسايل و مطالب مربوط به هنر و زيبايی شناسی برای من چندان اهمیت ندارد.(ضروری)
9-من آدم حیله گر و مكاری نیستم.(ضروری)
10-من ترجیح میدهم که با ذهن باز به استقبال اتفاقات آينده بروم تا اينكه برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.(ضروری)
11-من به ندرت احساس تنهايی و غمگینی میکنم.(ضروری)
12-من آدمی مسلط، قوی و قاطعی هستم.(ضروری)
13-بدون هیجانات قوی، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.(ضروری)
14-بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خودمحور می دانند.(ضروری)
15-من سعی میکنم تا وظايف محوله را با صداقت و درستی انجام دهم.(ضروری)
16-من در معامله با مردم همیشه از اين میترسم که نكند مرتكب اشتباه بزرگی شوم.(ضروری)
17-من در موقع کار يا تفريح، عجله و شتاب به خرج نمیدهم.(ضروری)
18-من در کارهای خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده ای پیروی میکنم.(ضروری)
19-من ترجیح میدهم با ديگران همكاری کنم تا با آنها به رقابت بپردازم.(ضروری)
20- من آدم راحت طلب و تنبلی هستم.(ضروری)
21- من به ندرت در کاری زياده روی میکنم.(ضروری)
22-من اغلب تشنه هیجان و تحريک هستم.(ضروری)
23- من اغلب از بازی کردن با نظريه ها و افكار انتزاعی لذت میبرم.(ضروری)
24- من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیت های خود، بدم نمی آيد.(ضروری)
25- من به خوبی میتوانم وقت و فعالیت خود را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله، به موقع تمام شود.(ضروری)
26- من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی میکنم و میل دارم شخص ديگری مسايلم را حل کند.(ضروری)
27- من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نكرده ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم.(ضروری)
28- من معتقدم اگر به دانشجويان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث انگیز و متناقض، گوش دهند فقط باعث سردرگمی و انحراف بیشتر آنها خواهد شد.(ضروری)
29- رهبران سیاسی بايد درباره جنبه های انسانی برنامه های خود، آگاهی بیشتری داشته باشند.(ضروری)
30- در طی سالها، من بعضی کارهای کاملا بی ربط انجام داده ام.(ضروری)
31- من به آسانی دچار ترس میشوم.(ضروری)
32-من از صحبت کردن با ديگران چندان لذت نمیبرم.(ضروری)
33-من سعی میکنم همه افكارم را در راستای واقعیتها هدايت کرده و از پناه بردن به عالم رويا و تخیل خودداری نمايم.(ضروری)
34-من معتقدم که اکثر مردم اساسا دارای قصد و نیت خوب و دوستانه ای هستند.(ضروری)
35-من مسئولیت های اجتماعی از قبیل رای دادن را خیلی جدی نمیگیرم.(ضروری)
36-خلق وخوی من بیشتر وقتها ثابت بوده و زياد بالا و پايین نمی رود.(ضروری)
37-من دوست دارم همیشه افراد زيادی دور و برم باشند.(ضروری)
38- من بعضی مواقع کاملا در موسیقی که گوش میدهم، غرق میشوم.(ضروری)
39- اگر نیاز باشد، من حاضرم از افراد ديگر برای رسیدن به مقاصد خود سوءاستفاده کنم.(ضروری)
40- من اشیاء متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه میدارم.(ضروری)
41- من بعضی وقتها کاملا احساس بی ارزشی میکنم.(ضروری)
42- من گاهی نمیتوانم آنطور که بايد از خود قاطعیت نشان دهم.(ضروری)
43- من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوی میگردم.(ضروری)
44- من سعی میکنم با همه افرادی که ملاقات میکنم، رفتاری مودب و با نزاکت داشته باشم.(ضروری)
45- گاه گاهی من آنطور که بايد صادق و قابل اعتماد نیستم.(ضروری)
46-من وقتی با افراد ديگر هستم به ندرت احساس خجالت میکنم.(ضروری)
47-من وقتی کاری را انجام میدهم آن را با تمام علاقه و سرعت انجام میدهم.(ضروری)
48-من فكر میکنم ياد گرفتن و تمرين سرگرمیها و کارهای ذوقی جديد، جالب است.(ضروری)
49-در مواردی که لازم باشد، من میتوانم از ديگران ايراد گرفته و به آنها کنايه بزنم.(ضروری)
50-من دارای اهداف روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل میکنم.(ضروری)