آزمون طرحواره یانگ (فرم بلند)

مرحله 1 از 4

مراجع محترم لطفا :
1) به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
2) سعی کنید آزمون را نهایتا در 45 دقیقه تا 50 دقیقه به پایان برسانید.
3) هنگام پاسخ دادن تمرکز کامل داشته باشید.
4) سعی کنید در یک محیط آرام و تنها وحتما بدون دخیل کردن نظر دیگران به سوالات پاسخ دهید.
5) حتما اوضاع و احوال وشرایط شش ماه اخیر خود را در نظر گرفته و مطابق با آن به سوالات پاسخ دهید.
6)سوالات زیر حاوى جملاتى است که یک شخص ممکن است براى توصیف خودش از آنها استفاده کند لطفا هر
جمله را بخوانید و ببینید چه اندازه توصیف درستى از شما بیان مینماید اگر شما براى پاسخ دادن مطمئن نیستید بر
پایه چیزى که احساس میکنید جواب دهید نه بر اساس آنچه فکر میکنید درست است

1- ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮا ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ.(ضروری)
2-من عشق و توجه کافی را دریافت نکرده ام.(ضروری)
3- غالباً کسی را نداشتم که برای نصیحت و حمایت عاطفی به او تکیه کنم.(ضروری)
4- اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرف هایش را با من بزند و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برایم میافتد.(ضروری)
5- در بیشتر اوقات زندگی، کسی را نداشتم که بخواهد با من رابطه صمیمی برقرار کند و وقت زیادی را با من بگذراند.(ضروری)
6- به طور کلی کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.(ضروری)
7- در بیشتر اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی به شمار میروم.(ضروری)
8- در اغلب اوقات زندگی کسی را نداشتم که واقعاً به حرف دل من گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساس ها و نیازهای واقعی مرا درک کند.(ضروری)
9- وقتی که نمیدانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا میشد که مرا نصیحت و راهنمایی کند.(ضروری)
10 - نگرانم افرادی را که دوست دارم در آینده ای نزدیک بمیرند، حتی وقتی دلایل پزشکی کمی برای تایید این نگرانی وجود دارد.(ضروری)
11- من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام، چون میترسم مبادا مرا ترک کند.(ضروری)
12- نگرانم که نزدیکانم مرا ترک کنند یا مرا به حال خود رها کنند.(ضروری)
13- احساس میکنم که حمایت عاطفی کافی دریافت نکرده ام.(ضروری)
14- احساس میکنم که روابط مهم زندگی ام چندان تداوم نداشته باشد و انتظارم این است که این روابط به زودی تمام شوند.(ضروری)
15- عادت کرده ام با کسانی ارتباط برقرار کنم که به تعهدات خود پایبند نیستند.(ضروری)
16- در نهایت، من تنها و بی کس خواهم ماند.(ضروری)
17- وقتی احساس می کنم کسی که برایم مهم است از من دوری می کند، مایوس می شوم.(ضروری)
18- برخی اوقات آن قدر نگران آن هستم که دیگران مرا ترک کنند که آنها را از خودم دور می کنم.(ضروری)
19- وقتی شخصی حتی برای مدت زمان کوتاهی، مرا ترک میکند خیلی ناراحت می شوم.(ضروری)
20- همیشه نمی توانم به حمایت اطرافیانم تکیه کنم.(ضروری)
21- من نمیتوانم با مردم رابطه صمیمی داشته باشم، چون اعتماد ندارم همیشه در کنارم بمانند.(ضروری)
22- به نظر میرسد افراد مهم زندگی من همیشه تغییر میکنند.(ضروری)
23- نگرانم افرادی که دوستشان دارم، فرد دیگری را پیدا کنند و او را به من ترجیح دهند و مرا ترک کنند.(ضروری)
24- افراد نزدیک من، غیرقابل پیشبینی بوده اند، لحظه ای مهربان و لحظهای دیگر عصبی، ناراحت، خودمحور و پرخاشگر.(ضروری)
25 - آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.(ضروری)
26 - اگر کسانی را نداشته باشم که حامی من باشند و نگران از دست دادنشان باشم، به شدت احساس بی باوری می کنم.(ضروری)
27 - نمی توانم شخصیت واقعی ام را بروز دهم یا احساس واقعی ام را بیان کنم، چون میترسم دیگران مرا ترک کنند.(ضروری)
28 - احساس میکنم مردم از من سودجویی میکنند.(ضروری)
29 - اغلب احساس میکنم که باید از خودم در برابر مردم محافظت کنم.(ضروری)
30 - احساس میکنم که باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون در غیر این صورت عمداً به من آسیب میزنند.(ضروری)
31 - اگر فردی کارهای خیلی خوبی برایم انجام دهد، پیش خودم فکر میکنم که حتماً قصد و انگیزه خاصی داشته است.(ضروری)
32 - دیگران دیر یا زود به من خیانت میکنند.(ضروری)
33 - اغلب مردم به فکر خودشان هستند.(ضروری)
34 - در اعتماد کردن به مردم، مشکل دارم.(ضروری)
35 - نسبت به انگیزه های دیگران، سوءظن شدید دارم.(ضروری)
36 - مردم به ندرت درست کار هستند، آنها معمولاً ریاکارند.(ضروری)
37 - معمولاً به طور جدی به انگیزه های نهایی مردم فکر میکنم.(ضروری)
38 - اگر فکر کنم فردی میخواهد به من ضربه بزند، پیش دستی میکنم و اول من به او ضربه می زنم.(ضروری)
39 - مردم معمولاً مجبورند قابل اعتماد بودن خودشان را برای من ثابت کنند، چون به مردم اصلاً اعتماد ندارم.(ضروری)
40 - برای اینکه ببینم مردم به من راست میگویند یا نیت خوبی دارند، آنها را امتحان میکنم.(ضروری)
41 - با این باور موافقم : «دیگران را کنترل کن وگرنه تحت کنترل دیگران قرار میگیری»(ضروری)
42 - وقتی فکر میکنم که دیگران چگونه در طول زندگی ام با من به خشونت رفتار کرده اند، عصبانی میشوم.(ضروری)
43 - در طول زندگی ام مردم به من نزدیک شده اند تا از من سودجویی کنند یا برای رسیدن به اهدافشان از من سوءاستفاده کنند.(ضروری)
44 - افراد مهم زندگی ام، از نظر عاطفی، جسمانی یا جنسی با من بدرفتاری کرده اند.(ضروری)
45 - وصله ناجور اجتماع هستم.(ضروری)
46 - اساساً با دیگران خیلی فرق دارم.(ضروری)
47 - نمیتوانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.(ضروری)
48 - احساس میکنم با مردم بیگانه ام.(ضروری)
49 - احساس تنهایی و انزوا میکنم.(ضروری)
50 - همیشه احساس می کنم در جمع، جایی ندارم.(ضروری)