آزمون طرحواره یانگ (فرم کوتاه)

مرحله 1 از 2

مراجع محترم لطفا:
1) لطفا به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
2) سعی کنید آزمون را نهایتا در 45 دقیقه تا 50 دقیقه به پایان برسانید.
3) هنگام پاسخ دادن تمرکز کامل داشته باشید.
4) سعی کنید در یک محیط آرام و تنها وحتما بدون دخیل کردن نظر دیگران به سوالات پاسخ دهید.
5) حتما اوضاع و احوال وشرایط روحی شش ماه اخیر خود را در نظر گرفته و مطابق با آن به سوالات پاسخ دهید.
6)سوالات زیر حاوى جملاتى است که یک شخص ممکن است براى توصیف خودش از آنها استفاده کند لطفا هر
جمله را بخوانید و ببینید چه اندازه توصیف درستى از شما بیان مینماید اگر شما براى پاسخ دادن مطمئن نیستید بر
پایه چیزى که احساس میکنید جواب دهید نه بر اساس آنچه فکر میکنید درست است.

1- اغلب، کسی را نداشته ام که از من حمايت کند. حرفهايش را با من بزند و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برايم می افتد.(ضروری)
2- به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه ، محبت و صداقت نشان دهد.(ضروری)
3- در بیشتر اوقات زندگی، اين احساس به من دست نداد که برای فرد ديگری، شخص ويژه و ممتازی به شمار میروم.(ضروری)
4- در اغلب اوقات کسی را نداشته ام که واقعاً از ته دل به من گوش دهد، مرا بفهمد يا اين که احساسها و نیازهای واقعی مرا درک کند.(ضروری)
5- وقتی که نمیدانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا میشد که مرا نصیحت و راهنمايی کند.(ضروری)
6- من به افراد نزديک خودم خیلی وابسته ام چون میترسم مرا ترک کنند.(ضروری)
7- آن قدر به ديگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.(ضروری)
8- نگرانم از اينکه افرادی که به من نزديکند مرا ترک و رها کنند.(ضروری)
9- وقتی احساس میکنم کسی که برايم مهم است از من دوری میکند، مايوس میشوم.(ضروری)
10-برخی اوقات آن قدر نگران آن هستم که مردم مرا ترک کنند که آنها را از خودم میرانم.(ضروری)
11-احساس میکنم مردم از من سودجويی میکنند.(ضروری)
12- احساس میکنم بايد در حضور ديگران از خودم محافظت کنم، چون فکر میکنم در غیر اين صورت به من آسیب می زنند.(ضروری)
13- ديگران دير يا زود به من خیانت میکنند.(ضروری)
14-نسبت به انگیزه های ديگران سوءظن شديد دارم.(ضروری)
15-معمولاً به طور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر میکنم.(ضروری)
16-فکر میکنم وصله ناجور اجتماع هستم.(ضروری)
17-اساساً با بقیه خیلی فرق دارم.(ضروری)
18-نمیتوانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.(ضروری)
19-احساس میکنم از مردم بیگانه شده ام.(ضروری)
20-همیشه احساس میکنم بین افراد گروه جايی ندارم.(ضروری)
21-مردان يا زنانی که دوستشان دارم ، وقتی نقاط ضعف مرا ببینند ديگر دوستم ندارند.(ضروری)
22-اگر کسی واقعاً مرا بشناسد دوست ندارد با من رابطه ای نزديک برقرار کند.(ضروری)
23-لیاقت عشق، توجه و احترام ديگران را ندارم.(ضروری)
24-احساس میکنم هیچ کس مرا دوست ندارد.(ضروری)
25-در بسیاری از جنبه ها، بیش از آن ناپذيرفتنی هستم که بتوانم خودم را به ديگران نشان دهم.(ضروری)
26-تقريباً هیچ کاری را به خوبی ديگران نمیتوانم انجام دهم.(ضروری)
27-وقتی به موفقیت نزديک میشوم از درون احساس بی کفايتی میکنم.(ضروری)
28-بیشتر مردم در حوزه های شغلی و کاری از من تواناترند.(ضروری)
29-نمیتوانم مانند اغلب مردم در کارهايم با استعداد باشم.(ضروری)
30-در کار يا تحصیل، مثل بقیه باهوش نیستم.(ضروری)
31-احساس میکنم نمیتوانم به تنهايی از پس کارهای زندگی روزمره ام بر بیايم.(ضروری)
32-فکر میکنم در انجام کارهای روزمره، آدم وابسته ای هستم.(ضروری)
33-فاقد عقل سلیم هستم.(ضروری)
34-اصلاً به قضاوت های خودم در موقعیت های روزمره، اعتماد ندارم.(ضروری)
35-احساس میکنم نمیتوانم به تنهايی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.(ضروری)
36-نمیتوانم از شر اين احساس رها شوم که اتفاق بدی میخواهد بیفتد.(ضروری)
37 احساس میکنم هر لحظه ممکن است يک فاجعه طبیعی، جنايی، حقوقی يا پزشکی برايم اتفاق بیفتد.(ضروری)
38- میترسم مورد حمله قرار بگیرم.(ضروری)