آزمون همکده

1.چرا مراجع الان پرداختی اش را انجام می دهد؟(ضروری)
2.مشاور برتر به چه صورتی می باشد؟(ضروری)
3.لیست انتظار و نوب دهی مشاوره چیست؟(ضروری)
4.مراجع از کجا متوجه می شود که شامل سهمیه می شود؟(ضروری)
5.امتیازات کاربر ویژه (سهمیه) چه می باشد؟(ضروری)
6.داخل ویدیو به ترتیب (از راست به چپ) چه اعدادی زیر ویدیو نمایش داده شده است ؟(ضروری)