نظر سنجی عملکرد همکاران ERM

1-آیا به موقع پاسخ گو هستن ؟(ضروری)
2-آیا به موقع مشکل شما را پیگیری میکنند ؟(ضروری)
3-آیا از نوع پاسخ دادن واحد اداری رضایت دارید ؟(ضروری)
4-آیا مشکلات شما درباره مشکلات واحد پشتیبانی همکده(مشکلات فاکتور و…) به خوبی پیگیری می شود ؟(ضروری)
5-بنظر شما تایم کاری واحد پشتیبانی مناسب است ؟(ضروری)