آزمون مشاوریار

کارشناس محترم
لطفا به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.

1 . شروع و ارتباط گیری اولیه با مراجعین به چه صورت باید باشد ؟(ضروری)
2 . سه مورد پایه ای کلربوک مشاوره که بعد از شناسایی موضوع به آن می پردازیم چیست ؟(ضروری)
3 . همدلی با مراجع یعنی چه ؟(ضروری)
4 . سه مورد مهم و اساسی که در معرفی مرکز و مشاورین باید بیان شود کدام است؟(ضروری)
5 . در معرفی هزینه و دوره مشاوره چند دوره به مراجع پیشنهاد میشود و تاکید ما روی کدام دوره است ؟(ضروری)
6 . سه مزیت مهم جهت تعلق گرفتن نوبت و سهمیه ویژه کدام است ؟(ضروری)
7 . بعد از گفتن حجم و سهمیه ویژه و رفع ابهام کردن مراجع کدام مرحله از کلربوک است ؟(ضروری)
8 . تکنیک تنور داغ شامل چه بخش هایی هست ؟(ضروری)
9 . کدام مورد جزو سوالات متداول داخل کلربوک نیست ؟(ضروری)
10 . صحبت کلیدی بابت مزایای مشاوره گرفتن در حوزه مسائل خانوادگی چیست ؟(ضروری)